Qt 显示模式对话框

在QT中如果你使用

QDialog *pDlg = new QDialog( this );

pDlg->show();

 

你会发现对话框不是模式显示的。如果要模式显示可以使用

1)

QDialog *pDlg = new QDialog( this );

pDlg->setModel( true );

pDlg->show();

2)

QDialog *pDlg = new QDialog( this );

pDlg->exec();

版权所有,禁止转载. 如需转载,请先征得博主的同意,并且表明文章出处,否则按侵权处理.

    分享到:
CategoriesQT

留言

你的邮箱是保密的 必填的信息用*表示